• ქარ
  • Eng

პუბლიკაციები

შრომითი ურთიერთობები

საჯარო რეესტრი

საგადასახადო დავა და საგადასახადო შეთანხმება

ბინის პრივატიზება

საოჯახო სამართალი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა

ქონების გადასახადი

უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით განხორციელებული სამშენებლო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ჯარიმები

სპეციალური სავაჭრო ზონა, მცირე და მიკრო ბიზნესის სტატუსი

სოციალური საკითხები

სესხის და სესხი-იპოთეკის ხელშეკრულებები და მათგან წარმოშობილი ვალდებულებები

სახელშეკრულებო ურთიერთობები

საშემოსავლო გადასახადი

სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები

უნებართვოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის ან მისი ნაწილის ლეგალიზება

საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობები _ ე. წ. “ატსტუპნიკები”

საკონტროლო-სალარო აპარატი

საგადასახადო შემოწმება

საგადასახადო სამართალდარღვევები

საგადასახადო ორგანოების მიერ გადასახადის გადამხდელის მიმდინარე კონტროლი

საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

საგადასახადო დავა და საგადასახადო შეთანხმება

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება

საქონლის იმპორტი

მემკვიდრეობა

გადასახადის გადამხდელის რეგისტრაცია და საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა

თბილისის - დედაქალაქის ქონების განკარგვა

ელექტრო ენერგიის, ბუნებრივი აირის და სასმელი წყლის მომხმარებელთა უფლებები და მათი დაცვა

სამოქალაქო რეესტრი

სამეზობლო სამართალი

სასამართლო წარმოება