• ქარ
  • Eng
  • Рус

პროექტები

ტრენერთა ტრენინგი

პროეტის ფარგლებში განხორციელდა ყოფილი ა(ა)იპ "თბილისელების ადვოკატი"-ს 20 ტრენერ-ადვოკატისა და პროექტების ხემძღვანელთა გადამზადება პრაქტიკანტ და სტაჟიორ იურისტებთან მუშაობის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით. 

"ორგანიზაციული განვითარების ინიციატივა"

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ა.ა.ი.პ. "თბილისელების ადვოკატის" გაძლიერება და ხელშეწყობა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, ადამიანური რესურსებისა და შიდა პროცედურების სახელმძღვანელოს, აგრეთვე, დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციათა ბაზის შემუშავებაში, ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის გვერდის დახვეწასა და 2010-2012 წლების ბიუჯეტის ხარჯვის აუდიტის ჩატარებაში. პროექტი მიმდინარეობს 2012 წლის ივნისიდან.

იურიდიული კლინიკა

პროექტი იურიდიული დახმარება თბილისელებს 2009. წელს შეიქმნა და მის მიზანს თბილისი მოსახლეობის ხელშეწყობას საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციას წარმოადგენს. ასევე, თბილისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა გათვითცნობიერება საკუთარ უფლებებში და მათი ინტერესბის დაცვას მოიაზრებს.

იურიდიული დახმარება საგადასახადო და სამეწარმეო საკითხებზე

აღნიშნული პროექტი შეეხება საგადასახადო და სამეწარმეო საკითხებს, თბილისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბინესის საქმიანობის ხელშეწყობასა და საფინანსო ორგანოებთან ფინანსური ხასიათის პრობლემებს.