• ქარ
  • Eng
  • Рус

ჩვენ შესახებ

                  http://myl.ge/img/original/2016/4/22/mision-vision-objetivos1(3).jpg 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თბილისელების ადვოკატი, 2009 წელის თებერვალში ჩამოყალიბდა. 2015 წელს რეორგანიზაციის შედეგად  „თბილისელების ადვოკატი“ ა(ა)იპ-ი  „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი“ გახდა, რომლის მთავარ ღირებულებას საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების დაცვა და სამართლებრივი ცოდნის გარღმავება წარმოადგენს. 

 „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი“ სამოქალაქო-ადმინისტრაციული და სამეწარმეო-საგადასახადო პრობლემური საკითხების გადაჭრაზეა ორიენტირებულია. ორგანიზაცია ახორციელებს მოქალაქეთა  უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ უფასო სამართლებრივ საქმიანობას, რომლის მთავარი მიზანია მოქალაქეებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა და დახმარება, საზოგადოებაში სამართლებრივი განათლების დონის ამაღლებისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, მოქალაქეთა სამართლებრივი ინტერესების დაცვა სასამართლო, სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოებში.

ა(ა)იპ-ის ერთ-ერთ მასშტაბურ პროექტს  იურიდიული კლინიკა- „ჩემი ადვოკატი“ წარმოადგენს, რომელიც მოქალაქეებს, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს უფასო სამართლებრივ დახმარებას უწევს. „ჩემი ადვოკატი“ -ის ფარგლებში იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისა და დამწყები იურისტების საადვოკატო-პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაში უწყობს ხელს. იგი ორიენტირებულია გადაამზადოს და აუმაღლოს კვალიფიკაცია იურიდიულ სფეროში მომუშავე პირებს.  ორგანიზაცია უფასო იურიდიული დამხარების მომწოდებლებისგან ერთ-ერთი პირველია რომელიც ინტელექტუალური საკუტრების სამართლის კუთხითაც მუშაობს.

"ჩემი ადვოკატი" საქართველოს მოქალაქეების სამსახურშია. 

მარინა ბერაძე
მარინა ბერაძე
დირექტორი
დირექტორის მოადგილე
ბესარიონ ალიხანაშვილი
ბესარიონ ალიხანაშვილი
დონორებთან ურთიერთობებისა და ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინატორი
მიხეილ თოფურია
მიხეილ თოფურია
პროექტების კოორდინატორი
ეკატერინე სოლოღაშვილი
ეკატერინე სოლოღაშვილი
ტრენერ-ადვოკატი
დავით მეტრეველი
დავით მეტრეველი
ტრენერ-ადვოკატი
ვასილ კიკვაძე
ვასილ კიკვაძე
ტრენერ-ადვოკატი
მაკა კობიაშვილი
მაკა კობიაშვილი
ტრენერ-ადვოკატი
თეონა გელაშვილი
თეონა გელაშვილი
ტრენერ-ადვოკატი
ეკატერინე ყოლბაია
ეკატერინე ყოლბაია
ტრენერ-ადვოკატი
ლალი ბაგრატიონი
ლალი ბაგრატიონი
ტრენერ-ადვოკატი
ტრენერ-ადვოკატი
დიანა სარქისოვი
დიანა სარქისოვი
ტრენერ-ადვოკატი
ნინო ხუციშვილი
ნინო ხუციშვილი
ტრენერ-ადვოკატი
დავით ჭაღიაშვილი
დავით ჭაღიაშვილი
ანალიტიკოსი (იურისტი)
მერი აღაპიშვილი
მერი აღაპიშვილი
ანალიტიკოსი (იურისტი)
ვლადიმერ ქუთათელაძე
ვლადიმერ ქუთათელაძე
ანალიტიკოსი (იურისტი)
რუსუდან ჩხიკვიშვილი
რუსუდან ჩხიკვიშვილი
ცხელი ხაზის ოპერატორი (იურისტი)
ვახტანგ მაჩიტაძე
ვახტანგ მაჩიტაძე
ცხელი ხაზის ოპერატორი (იურისტი)
ლელა აბრამიშვილი
ლელა აბრამიშვილი
ოფის-მენეჯერი
ელიზავეტა მეტრეველი
ელიზავეტა მეტრეველი
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

ეს კოდექსი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის
ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

საქართველოს საერთო სასამართლოები სამოქალაქო საქმეებს განიხილავენ ამ კოდექსით დადგენილი წესების მიხედვით.  სამოქალაქო საქმეების წარმოება ხორციელდება საპროცესო კანონმდებლობით, რომლებიც მოქმედებს საქმის განხილვის, ცალკეული საპროცესო მოქმედების შესრულების ან სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების დროს

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის სამართლებრივ, ეკონომიკურ და სოციალურ საფუძვლებს.

კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ

 

საქართველოს კანონი სამოქალაქო აქტების შესახებ

ამ კანონის მიზანია სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის ერთიანი სისტემის ფორმირება.

კანონი სამოქალაქო აქტების შესახებ

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისა და გამოსწორების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის, ჩაბარების და სასამართლოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისა და გამოსწორების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის, ჩაბარების და სასამართლოში გადაგზავნის წესი (შემდგომში - წესი), განსაზღვრავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის, გამოსწორების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (შემდგომში - ოქმი) შედგენის, ჩაბარების და სასამართლოში გადაგზავნის პროცედურებს.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი  - კარი I

 კანონის მოქმედების სფერო (ამოქმედდეს 2014 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)
ეს კანონი განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების
სამართლებრივ საფუძვლებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
უფლებამოსილებებს, მათი შექმნისა და საქმიანობის წესებს, მათ ფინანსებსა და ქონებას,
ურთიერთობებს მოქალაქეებთან, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან და
საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, აგრეთვე ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობისა და
პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების წესებს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

ეს კოდექსი განსაზღვრავს საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადმინისტრაციული საქმეების განხილვისა და გადაწყვეტის საპროცესო წესებს.

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

 

საგადასახადო კოდექსი

ეს კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს
საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს,
აწესრიგებს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო
საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს,
სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილე პირის, გადასახადის გადამხდელისა და
უფლებამოსილი ორგანოს სამართლებრივ მდგომარეობას, განსაზღვრავს საგადასახადო
სამართალდარღვევის სახეებს, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის
დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, უფლებამოსილი ორგანოსა და მისი თანამდებობის
პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრების წესსა და პირობებს, საგადასახადო
დავის გადაწყვეტის წესს, არეგულირებს საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან
დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს

საგადასახადო კოდექსი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონი

ეს კანონი არეგულირებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო
ქონების მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ფორმებსა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
წევრთა საკუთრების ფორმებს, აგრეთვე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
წარმოშობის, ჩამოყალიბების, საქმიანობისა და ლიკვიდაციის ძირითად
სამართლებრივ პირობებს.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონი

კანონი მოხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის სამართლებრივ, ეკონომიკურ და სოციალურ საფუძვლებს.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ